NeilPryde Bikes by BMW

The Budnitz Titanium bikes

Porsche bikes anyone?